Studio Haim Dotan

Shanghai Newspaper

Published April 2009