Studio Haim Dotan

Metro Shanghai

Published August 2010,